HuisdiercoachAppingedam
Home » Consulten » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.huisdiercoachappingedam.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.huisdiercoachappingedam.nl , zoals
deze beschikbaar is gesteld door HuisdierCoach Appingedam . In deze algemene voorwaarden
geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HuisdierCoach Appingedam is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij HuisdierCoach Appingedam.
Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met HuisdierCoach Appingedam te mogen claimen of te veronderstellen.
HuisdierCoach Appingedam streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
HuisdierCoach Appingedam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op
websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van www.huisdiercoachappingedam.nl op deze pagina.